Makroekonomi veya Makro İktisat Nedir?

Makroekonomi (Makro İktisat) Nedir?

Makroekonomi veya makro iktisat, ekonominin geniş ölçekte nasıl işlediğiyle ilgilenen ekonomi dalıdır. Ulusal ekonomi ve genel olarak dünya ekonomisi için önemli olan alanlara ve olgulara odaklanır. Ekonomi GSYİH, büyüme, enflasyon, hükümet harcamaları, borçlanmalar (mali politikalar), işsizlik ve para politikasından etkilenir.

Ekonomi iki farklı branşa ayrılabilir: makro iktisat ve mikro iktisat. Mikroekonomi veya mikro iktisat, bireylerin, hanehalklarının ve şirketlerin piyasadan nasıl etkilendiğini inceler. Makroekonomi ise, hükümetler veya uluslararası şirketler gibi güçlerin birlikte çalıştığı çok daha büyük ölçekte piyasa etkilerini bir bütün olarak inceler.

Makroekonominin Temelleri

Ürün ve hizmetlerin fiyatları birbiriyle bağlantılıdır ve makroekonomi, ekonomik iniş ve çıkışlar sırasında bu fiyatlardaki değişiklikleri inceler. Hükümetler ve kurumlar makroekonomiye dayalı olarak politika stratejilerini belirler. John Maynard Keynes, makroekonominin öncüsü olarak kabul edilmektedir.

Makro iktisat, farklı ürün ve hizmetlerin çıktı düzeylerinin nasıl ilişkilendirildiğini vurgular. Örneğin, yakıt fiyatı yükselirse, yüksek nakliye maliyetleri sayesinde meyve, sebze ve bakkaliye gibi malların fiyatı da artar. Bu şekilde, makroekonomi farklı olguları birbirine bağlamayı amaçlar.

Tarihte daha önce ticaret, fiyatlar, üretim, işsizlik ve büyüme gibi konular John Stuart Mill ve Adam Smith gibi popüler ekonomistler tarafından tartışılmıştı. Ancak ünlü İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes, tüm bu ekonomik faktörleri birleştirmiştir. Sonuç olarak, modern makro iktisat kavramı sunuldu. 1936’da Keynes, “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” adlı kitabını yazmıştır. Keynes’in modern ekonomisi, klasik kendi kendini düzenleyen piyasa teorisiyle çelişiyordu. 1929’daki Büyük Buhran’dan sonra ABD ve Avrupa ciddi işsizlik seviyeleriyle karşı karşıya kaldı. Sonuç olarak, toplam çıktı da büyük ölçüde düştü. Keynes, tüm ekonomiyi inceleyerek dalgalanmaların arkasındaki nedenleri belirlemek için farklı sektörlerin davranışlarını ve ekonomik faktörlerini ilişkilendirmişti.

Makroekonomide, talep ve arz, her ikisi de doğası gereği bir araya geldiği için çok çeşitli yönleri ifade eder. Keynes, toplam talebi arttırarak reel GSYİH’yı etkileyen talep yönlü ekonomiyi savunmuştur. Bu fikir, gelir seviyelerinin iyileştirilmesini, işsizliğin istikrara kavuşturulmasını ve hükümet harcamalarının kontrol edilmesini içeriyordu. Amaç ise, tüketici harcamalarını arttırmaktı. Arz yanlı ekonomi, toplam arzı arttırarak reel GSYİH’yı etkilemeye çalışır. Buna, düzeltilmiş vergi oranları, deregülasyon, altyapı desteği, özelleştirme ve eğitim reformları dahildir.

Makroekonominin Temel Kavramları

GSYİH, enflasyon veya işsizlik gibi ekonomik ilkeler, makroekonomi alanında yapılan çeşitli tartışmalardır. Ekonomik büyüme, performans ve ekonomi alanıyla ilgili çeşitli davranışsal özelliklerin hepsi, makro düzeyde ekonomi alanının bir parçası olarak düşünülebilir.

Makro İktisat Teorileri

Makro iktisat ile ilgili en önemli teoriler aşağıda listelenmiştir:

 • Genel Fiyat Düzeyi Teorisi – Ürün ve hizmetlerin fiyatları birbirine bağlıdır; ekonomistler, ekonomik iniş ve çıkışlar sırasında bu fiyatlardaki değişiklikleri inceler.
 • Ulusal Gelir Teorisi – Ülkenin bütçe planlamaları, geliri ve harcaması ülkenin genel büyümesini etkiler. Bu önlem, toplumda ekonomik eşitliği kolaylaştırmayı amaçlar.
 • Ekonomik Büyüme ve Kalkınma – Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası ve kişi başına düşen geliri kalkınma göstergeleridir.
 • İstihdam Teorisi – Bir ulusun işsizlik düzeyini belirlemek oldukça önemlidir. İşsizlik bir ülkenin gelirini, tüketimini, talebini, arzını ve GSYİH’sını etkiler.
 • Uluslararası Ticaret Teorisi – Ülkelerin ekonomileri, ihracat ve ithalat işlemlerinden oldukça etkilenir. Ekonomik koşulların iyileştirilmesi için ticaret gerekli olduğundan, döviz kurlarının istikrarı esastır. Tercihen, ithalat ve ihracat engelleri de asgari düzeyde olmalıdır.
 • Para Teorisi – Merkez bankası politikaları para dolaşımını kontrol eder. Bu nedenle, ekonomistler merkez bankası politikalarına ve sonuçlarına gereken önemi verir.

Makroekonomi Neden Önemlidir?

1929’da ABD ve tüm dünya büyük bir ekonomik bunalımla karşı karşıya kaldı. Çoğu ekonomist bu düşüşü yorumlayamamıştı. Büyük Buhran’ın sebepleri sonradan makro iktisat teorileri sayesinde keşfedilmişti. Makroekonomi teorilerinin amaçları aşağıdaki gibidir:

İşsizliği Azaltma

Makroekonomi, tüketici talebinin istihdam seviyelerini nasıl etkilediğini vurgular. Talepteki düşüş çalışanların işten çıkarılmasına neden olur. Bu nedenle talebi arttıran önlemler ülkenin istihdam koşullarını iyileştirir.

Döviz Kuru İstikrarı

Döviz kuru dalgalanmaları, ürün ve hizmetlerin sınır ötesi satışını büyük ölçüde etkiler. Uygun ihracat ve ithalat vergileri ekonomik büyümeyi teşvik edebilir.

Enflasyonu Kontrol Etme

Makroekonomik analiz enflasyonu tanımlar. Ayrıca enflasyonun olumsuz etkisini azaltabilecek önlemleri vurgular.

Ekonomik Gelişme

İş döngüsü dalgalanmaları hakkında daha önce de bahsettiğimiz gibi, ekonomi dinamiktir. Bu nedenle ekonomistler, hükümetler ve yasal organlar dalgalanmaları tahmin etmeye çalışırlar, tahminlere göre plan yaparlar. Bu yüzden, kaçınılmaz ve önceden tahmin edilemez durumlara rağmen, dikkatli politikalar yapılarak ekonomik büyüme sağlanabilir.

Ödeme Dengesi

Uluslararası ticaret faaliyetleri bir ulusun gelişimi için esastır. Bu nedenle ekonomistler ihracat makbuzlarını ithalat ödemeleriyle karşılaştırarak fazlalık veya eksiklik belirlerler. İthalat ihracatı aşarsa, bu fazlalığa ödemeler dengesi denir.

Devlet Borçlarını Azaltma

Hükümetler, kısa ve uzun vadeli gereksinimleri karşılamak veya önceki borçları geri ödemek için diğer ülkelerden borç alır. Ancak, aşırı borçlanma bir ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, devlet borçlarını kontrol etmek, makro iktisat disiplininin önemli bir parçasıdır.

Makroekonomi Örnekleri

Bir makroekonomik analiz örneğini inceleyelim. Porto Riko’nun reel gayri safi yurt içi hasılası 2018’de %2.4 azalmıştı. Ancak 2019’da ihracattaki %0.7’lik artış nedeniyle GSYİH %0.3 arttı. Ayrıca, ithalattaki %9.1’lik düşüş, azalan tüketici ve devlet harcamalarının etkilerini azalttı. Bunun sebebi ise ilaç ve kimya sektörüydü.

Ayrıca, 2019 yılında hükümet, afet kurtarma faaliyetlerine yönelik harcamalarını %11.4 oranında azalttı. Bu, elektrik şebekesinin büyük hasar onarımı 2018’de gerçekleştirildiği için mümkün oldu. Ayrıca, 2019’da tüketici harcamaları %0.5, dayanıklı mal satışları ise %3.6 düşmüştü. Bu, hükümet ve sigorta şirketleri tarafından sunulan tazminatta 2018 yılında yapılan indirimden kaynaklanmıştı.

ABD’nin cari hesap açığı başka bir örnektir. ABD kazandığından fazlasını tüketir. Peki ABD bu harcamaları nasıl finanse ediyor? Tabii ki tahvil ihraç ederek bunu başarıyor.

Makroekonominin Kapsamı

Makroekonominin kapsamı aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

 • Durgunluk veya Enflasyonun Etkisini Azaltmak – Ekonomik döngülerden kaçınmak neredeyse imkansızdır, ancak makroekonomik politikaların uygulanmasıyla sorunların etkileri önemli ölçüde azaltılabilir.
 • Ekonomik Problem Çözme – Makroekonomik araştırma ve analiz, bir ülkenin ekonomik krizinin arkasındaki temel nedeni belirler. Ayrıca bir problem çözme mekanizmasının geliştirilmesini kolaylaştırır.
 • Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme – Makro iktisat, çalışma, enflasyon, işsizlik ve fiyat düzeyindeki dalgalanmalar gibi çeşitli makro düzeydeki sorunların ele alınmasına yardımcı olur.
 • Politika Oluşturma – Hükümet ve yasal organlar, maliye ve para politikaları tasarlamak için makroekonomik analizlerden yararlanırlar. Bunlar ekonomiyi düzeltmeye yönelik reformlardır.
 • Sosyal Refah – Makro iktisat, ekonomik eşitliği sağlamak için uygun kaynak tahsisini de kolaylaştırır.
 • İş Döngüsü Analizi – Ekonomistler, makroekonomik analizler ile iş döngüsü dalgalanmalarını yorumlayabilir. Bu yöntemle ekonomik olumsuzlukların etkisini azaltmak için gerekli adımlar atılabilir.

Makroekonominin Sınırları

Makroekonomik analiz, geçmiş olaylara dayalı gelecek tahminlerini vurguladığı için her zaman işe yaramayabilir. Ayrıca, belirli bir durum, bir uzmanın bilgisini ve çabasını gerektiren birden fazla ekonomik değişiklikten kaynaklanabilir.

Makroekonomik analizler yapmak için çok sayıda teori vardır. Ancak bu teoriler, hükümet düzenlemeleri ve vergilendirme gibi faktörleri hesaba katmaz. Makro iktisat, yüksek düzeyde beceri ve öğrenme gerektiren karmaşık ekonomi dalıdır.

Gizem Özdemir

Gizem Özdemir yatırımcı ve iş kadınıdır. Harvard Business School mezunu olan Gizem 1981 yılında Lüksemburg'da doğdu. 2005 yılında mezun olduktan sonra Credit Suisse'te finansal analist olarak çalışmaya başladı. 5 sene sonra Rothschild & Co şirketinde finansal planlama uzmanı olarak kariyerine devam etti. Finans sektöründe edindiği bilgi ve deneyim sayesinde 2018 yılında Lihtenştayn'da ortağı ile Özdemir & Cohen adında finansal danışmanlık şirketini kurdu. İnsanlara yardımcı olmak için iş dünyası ve finans ile ilgili bilgilerini Tigfy.com sitesinde paylaşmaktadır.

Yorum yapın